Türkmenistanyň bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Hormatly Prezidentimiziň karary bilen döredildi.

Esasy maksatlar Sanly bilim ulgamyny ösdurmegiň we Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýalarynyň maksatlaryndan ugur alýarlar. 

Esasy iş ugurlary:

  • Bilim ulgamynda innowasiýalary ornaşdyrmak;
  • Sanly bilim ulgamy ösdurmegiň Konsepsiýasynyň Meýilnamasynda görkezilen işleri amala aşyrmak;
  • Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň bilim ulgamyna degişli işleri alyp barmak;
  • Ýaş nesili innowasion tehnologiýalara höweslendirmek, olaryň bilim derejelerini kämmileşdirmäge ýardam bermek;
  • Innowasion usullary peýdalanyp täze önümleri döretmek we ullanyjylyra ýetirmek;
  • Innowasion tehnologiýalaryň döwrebap halkara tejribesini öwrenmek, seljermek we ornaşdyrmaga maslahat bermek.