Bilim ulgamynda maglumat tehnologiýasy

Okuwyň geljegi näme? Geljekdäki synplar nähili bolar? Bulut hasaplamasy, giňeldilen hakykat we 3D çap etmek ýaly täze tehnologiýalar, diňe göz öňüne getirip boljak bilim üçin geljege ýol açýar. Her niçigem bolsa, başlamaly bir zadymyz bar. Göz öňüne getireliň.