Tor tehnologiýalaryň esaslary

 

“Tor tehnologiýalaryň esaslary”  — Häzirki döwürde innowasion tehnologiýalaryň günsäýyn kämilleşip, ösüşler wagtynda her bir adam diýen ýaly kompýuterlere we olaryň ulgamlarynyň gurluşlaryna degişli düşünjesi bolmalydyr. 

 

Esasan hem kompýuterleri öwrenýän başlangyç öwrenijilere bu kurslarda hemme zerur bolan zatlary mümkinçilik bardyr, öwrenen bilimlerini tejribede görmeklik hem göz öňüne tutulandyr. 

 

Öňden bäri işläp ýören hünärmenler üçin hem bu kursyň degerli ýeri bolar, ýagny egerde siz önümçilikleriň tor ulgamlary bilen işleşýän bolsaňyz bu ulgamadaky täzelikler, soňky innowasiýalar bilen tanşyp bilersiňiz.

 

Tejribesi köp bolan ökde hünärmenler (DevOps-inženeri, inžener-aragatnaşykçy)  bu kurslarda öz ukyp-başarnyklaryny has-da kämilleşdirip bilerler. 

 

Okuwlar nähili geçirilýärkä?

 

1)    Tema özleşdirilýär (tejribe wideo sapaklar, leksiýalar)
2)    Tejribe sapaklar (diňleýjileriň özleri kompýuterde tor düzmegi öwrenýärler)
3)    Mugallym öý işleri tabşyrýar

 

Netijede diňleýjilerimiz bu kursdan aşakdakylary gazanyp bilýärler:

 

•    Täze tejribede ulanyp boljak bilimi;
•    Bu ulgamdaky hünärmenleriň maslahatlaryny;
•    Diňleýjileriň geljegine peýdaly bolup biljek bilimi;
•    Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanan sertifikatlar.