Dil tehnologiýasy (DT)

4

Dil tehnologiýasy (DT), emeli intellektiň bir bölegi bolan tebigy dilleri gaýtadan işlemek (NLP) boýunça 40 ýyllyk gözlegleriň 1990-njy ýyllaryň ahyrydyr. DT, gürleýiş ýa-da ýazuw görnüşinde bolsun, adam diliniň hasaplama taýdan işlenmegi we maşynlar bilen özara gatnaşygy ýeňilleşdirmek we köp mukdarda tekst maglumatlary gaýtadan işlemek bilen baglanyşyklydyr. Bu gürleýiş dili gepleşik ulgamlary, akylly internet gözleg motorlary, maşyn terjimesi we awtomatiki tekst jemlemesi ýaly programmalara terjime edilýär.

 

Dil tehnologiýasy hasaplamagyň indiki esasy kynçylygy hökmünde giňden ykrar edilýär:

Iş stoly dolup, öýde akylly el enjamlary we enjamlary bilen aňsat aragatnaşyk gurmak ukyby ileri tutulýar. Munuň üçin çylşyrymly tebigy dilleri gaýtadan işlemek we gürleýiş tanamak zerur.

 

Şol bir wagtyň özünde, iş stoly ulanyjylaryna hem dil tehnologiýasy gerek: mysal üçin internetdäki maglumatlaryň partlamagy, teksti we resminamalary many çykarmak üçin çylşyrymly usullary talap edýär.

 

Bular 21-nji asyr üçin dil tehnologiýasyny möhüm tehnologiýa öwürýärler.

 

Arçaýewa Akjagül,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen

milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 

edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.