Häzirkizamanda zerur dil ukyplary

2

Diňlemek, gürlemek, okamak we ýazmak häzirki döwürde talap edilýän esasy dil ukyplarydyr. Talyp ýa-da hünärmen bolsaňyz, köp ýyllyk tejribäňize ýa-da islegleriňize garamazdan, dil ukyplary elmydama peýdaly bolar.

 

Geliň, bu dil endikleriniň hersine has içgin seredeliň.

Işjeň diňlemek

Diňlemek diňe biriniň aýdýanlaryny eşitmek bilen çäklenmeýär. Eşitmek bilen diňlemegiň arasynda düýpli tapawut bar. Sözleri doly hasaba almasaňyz, aňyňyz hiç wagt Nerlende gidip barýarka baş atyp ýylgyrýarsyňyz. Diňlemek, bütinleý çümdürilen iş. Siz diňe bir olaryň sözlerini kabul etmek bilen çäklenmän, has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňiz. Dogry diňläniňizde, gürleýjiniň maksady, höwesi we maksady bilen baglanyşykly yzygiderli soraglar berersiňiz. Aktiw diňlemegiň käbir aýratynlyklary:

 

  • Olaryň aýtjak bolýan zatlaryna işjeň düşünmeli;
  • Olara bütin ünsüňizi hödürleýärsiňiz;
  • Jogap bereniňizden has köp sorag berýärsiňiz;
  • Ilki diňleýärsiň, soň gürleýärsiň ýa-da gatyşýarsyň;
  • Gepleýjini size açyk bolar ýaly rahat duýýarsyňyz.

 

Aşyrowa Aýgül,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen

milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 

edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.