Sanly tehnologiýalaryň dil öwrenmekdäki wajyplygy

Häzirki wagtda sanly tehnologiýalar dil öwrenmek prosesinde möhüm faktor boldy. Kompýuterler, noutbuklar, jübi telefonlary, global aragatnaşyk ulgamy, internet we beýleki tehnologiýalar, ýagny wideo we ses konferensiýasy, wideo telefon, web ýaýlymlary we söhbetdeşlik otaglary ýaly elektron aragatnaşyk enjamlary dil öwretmegiň we olaryň giňden ulanylmagynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ol bilimde we beýleki jemgyýetçilik ugurlarynda-da yzygiderli ösýär. Şeýlelik bilen, tehnologiýa esaslanýan okuw, elektron tehnologiýasy arkaly öwreniş prosesi hökmünde ýüze çykdy we dil öwrenmäge ep-esli güýç berdi, bu indi adaty mekdep okuw gurşawy bilen çäklenmeýär. Synp otagynyň içinde we daşynda ägirt uly bilim potensialy bar, sebäbi okuwçylara dürli okuw platformalaryny ulanyp dürli okuw materiallaryna aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär şeýle-de okuwçylaryň ene dilinde gürleýänleriň sapaklaryna we okuw sapaklaryna gatnaşmagyny we dürli onlaýn kurslara gatnaşmagyny aňsatlaşdyrýar.

Tehnologiýa esasly okuw tejribesi, okuwçylaryň öý işlerini ýerine ýetirmek, maşk etmek we synpyň içindäki mugallymlar tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylýan mowzukda bilimlerini giňeltmek üçin tehnologiýa we internet desgalaryny, şeýle hem ses-görkezme enjamlaryny we enjamlaryny ulanmagyny göz öňünde tutýar. Talyplar bu prosesi üns bilen alyp, tehnologiýany maksatly ulanmaga gönükdirilendir. Okuw amallary we görelde almagy bilen okuwçylaryň intellektual, emosional we jemgyýetçilik ösüşine täsir edýän mugallymlar bu işde möhüm rol oýnaýarlar. Okuwçylara öwrenmekde iň oňat çemeleşmäni tapmaga we tehnologiýany ulanmak bilen okuwçylaryň arasynda oňyn atmosfera döretmäge ugrukdyrmaly, bar bolan çeşmelerinden netijeli peýdalanmak ukybyny ösdürmäge we netijede tehnologiýalary özbaşdak ulanmaga alyp barmaly.

Ýazgül ANNAMYRADOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen
milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili 
we edebiýaty fakultetiniň mugallymy.