Tejribe geçmegiň wajyplygy barada

Durmuşymyzda gysga ýollary almaga şeýle bir öwrenişdik welin, hatda bir sungaty özleşdirenimizde hem gysga ýollary gözleýäris. Gynansagam, ol ýere barmagyň diňe bir ýoly bar we lapykeçligimizde. "Her ussat bir wagtlar başlapdy" diýen söz hakda hemmämiz bilýäris we muňa şübhe ýok. Hiç kim ilkinji günden başlap sungat görnüşini ýa-da ussatlygyny kämilleşdirmedi. Sungatyň islendik görnüşini özleşdirmek üçin sabyr, erjellik we tejribe gerek. Hawa, bular islendik ussatlygy özleşdirmegiň täze tendensiýasy däl.

Şeýle-de bolsa, durmuşda diňe zehinli adamlara duş gelýäris, ýöne şol zehinliler üçin hem tejribe iň möhümdir. Öz sungatyny ýa-da senetini halamaýan hakyky zehinli suratkeşi tapyp bilmersiňiz. Munuň tersine, elmydama özlerini kämilleşdirmek we sungatyny gowulaşdyrmak üçin gözleýärler.

Adamlaryň diňe üstünlikli sungat işgärlerini bellän dünýäsinde üstünlik gazanmak üçin hudožnigiň çeken zähmetine seýrek seredýärler. Hiç kim dünýä inen çempion däl, munuň üçin işlemeli, oňa garaşmaly, garaşmaly, gazanmaly we bularyň hemmesini sabyrly ýürek bilen etmeli, haçan-da bagt saňa ýylgyranda we sen çempion bolarsyň.

Siziň pikiriňizçe halaýan sazandaňyz uly tomaşadan öň türgenleşmeýärmi? Ora-da ýaryşdan öň praktikasyny taşlaýan tansçy? Sebäbi Endrýu Pouska tarapyndan dogry kesgitlenen tejribe "başarnyklary siňdirmek, ussatlyk we goldamak". şeýle hem adamlaryň köpüsi tejribe hakda şeýle pikir edýär. Ussatlygyňyzy kämilleşdirmegiň we ussatlygyň gerimi we ussatlygy gazanylandan soň gelýän tehniki hyzmat diňe tejribe arkaly gazanylýar. Sungatyňyzy ýa-da ussatlygyňyzy ýerine ýetirmek, şol sungat eserine wepalylygyňyz we alyp barýan ugruňyz hakda köp zat aýdýar. Sungatyňyza diňe tejribe arkaly has gowy baha berip bilersiňiz. Tejribe etmek, iň gowy dostuňyzy isleýän başarnygyňyzy gazanmagyň ýeke-täk usulydyr.

Dursunjemal DURDYÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen

milli dünýä dilleri institutynyñ Rus dili

we edebiýaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.