Ünsli okamak we täsirli gürlemek

6

Okanyňyzda awtoryň näme diýjek bolýandygyna düşünmek üçin wagt sarp edýärsiňiz. Bir roman, internet eseri ýa-da iş hasabatyny okaýan bolsaňyz, wagtyňyzy almak we asyl manysyna düşünmek gaty möhümdir. Dogry we düýpli okamak, şol bir setiri köp gezek okamazlyk üçin tutuş konsentrasiýany we netijeliligi talap edýär. Tekste has gowy düşünmek üçin bellikler alyp, teswir goşup ýa-da mazmunyny jemläp bilersiňiz. Çuňňur okamak aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

 

Ilkinji gezek okanyňda, awtoryň näme diýjek bolýandygyna düşünersiň

Tekst habarlaryna birnäçe sagat sarp etmän wagtyňyzy paýhasly dolandyrýarsyňyz, tekstiň bölümlerini kesgitlemäge kömek etmek üçin bellikleri we memorandumlary ýazyp bilersiňiz, aňsatlyk bilen netije çykaryp, gysgaça mazmun döredip bilersiňiz we teksti gözden geçirip bilersiňiz, 100 sahypalyk hasabatlary çözmekden gorkmaýarsyňyz. giň mazmuny nädip dolandyrmalydygyna düşüniň.

 

Täsirli gürlemek

Netijeli gürlemek, her kimiň zerur, ýöne az sanlysy bolan aragatnaşyk ussatlygydyr. Gorky, çykyşlaryň, ýygnaklaryň ýa-da çykyşlaryň dowamynda diňleýjileriň öňünde gürlemekdir. Bir işe ýüz tutan bolsaňyz, hatda söhbetdeş bilen aragatnaşyk saklamagy hem öz içine alyp biler. Dogry gürlemek durmuşyňyzyň köp ugurlarynda kömek edip biler. Dostlar, işdeşler ýa-da müşderiler bilen gürleşmek üçin başarnyk, üns we üns gerek. Netijeli aragatnaşygyň käbir häsiýetleri:

  • Diňleýjileriňiziň ünsüni çekmek üçin ýönekeý we gysga aragatnaşyk saklaýarsyňyz
  • Pikirleriňizi, pikirleriňizi we pikirleriňizi netijeli habarlaşmak ukybyňyz bar
  • Güýçli wokal bilen, zatlary gowy habarlaşýarsyňyz
  • Amal bilen, köpçüligiň öňünde çykyş etmek gorkusyňyzy ýeňip bilersiňiz
  • Gowy gürlemek, söhbetdeşliklere ýa-da müşderi ýygnaklaryna gatnaşmak mümkinçiligiňizi artdyrýar

Atahanowa Ogulçeper,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen

milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 

edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.