Ýazmak ukyby we dil endikleri

3

Ygtyýarly ýazmak ukyby bolmasa dil endikleri ýeterlik däl. Dogry ýazmak, pikirleriňizi ýönekeýleşdirmegi başarýar. Üstünlikli ýazmak üçin agyr terminologiýa bilen baglanyşykly uly, çylşyrymly sözlemleri döretmeli däl. Size zerur zat, gysga, gysga sözler bilen beýan etmek ukybydyr. Dogry ýazmak, korporatiw aragatnaşykda, şeýle hem göçürme ýazmak, blog ýazmak ýa-da sosial media ýazgylaryny öz içine alýan döredijilik hünäri bilen işleýän bolsaňyz peýdaly bolar. Ine, täsirli ýazmagyň käbir mysallary:

 

Eseriňizi okyjynyň ünsüni özüne çekmek üçin nädip tertipleşdirmelidigine düşünýärsiňiz, sözleriňiz bilen erteki aýdyp, söhbetdeşligiňizi has gyzykly edip bilersiňiz. Ýazgylaryňyz gysga, gönümel we takyk, gereksiz sözler bilen özüňizi dilden beýan etmek ukybyňyz bar. Has gowy düşünmek üçin uzyn hasabatlary we materiallary jemläp bolar.

 

Dil endiklerini gurmagyň artykmaçlyklary näme?

Şahsy we hünär durmuşymyzyň her bir elementi aragatnaşyk arkaly giňden ýaýrandyr. Iň ideal kompaniýaňyzda iş söhbetdeşligine taýyn bolup bilersiňiz ýa-da başlygyňyzdan rugsat sorap bilersiňiz. Bu jogapkärçilikleriň haýsydyr birini üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur zehinler bolmaly.

 

Atajanowa Akjemal,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen

milli dünýä dilleri institutynyñ Iňlis dili we 

edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.